ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
29. 9. 2020

Odměňování členů volebních komisí

Volby do zastupitelstev 13 krajů a do Senátu se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020. Druhé kolo voleb do Senátu proběhne 9. a 10. října 2020.

V plném znění článku najdete informace o odměňování členů okrskových volebních komisí a další informace.

Výše odměn členů okrskových volebních komisí

Zákonem č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 došlo k plošnému navýšení odměn členů  okrskových volebních komisí o 500 Kč, a to jednorázově pouze pro výše uvedené volby. Příplatky za souběh voleb a případné druhé kolo zůstávají nezměněny.

Odvody ze zvláštní odměny člena volební komise

Daň - Odměna člena volební komise se posuzuje jako příjem ze závislé činnosti, a to konkrétně plnění v podobě funkčního požitku. Pokud v úhrnné výši (s ostatními příjmy ze závislé činnosti u daného zaměstnavatele) nepřekročí (u poplatníka, který u plátce daně neučinil prohlášení k dani) hranici 3000 Kč, srazí se srážková daň.

Zdravotní pojištění – z odměny člena okrskové volební komise se pojistné na veřejné zdravotní pojištění neodvádí.

Sociální pojištění – v otázce sociálního pojištění se pro účely zákona o nemocenském pojištění (č.187/2006 Sb.) považují za zaměstnance i členové volebních komisí. Konkrétně se jedná o zaměstnání malého rozsahu. Účast člena volební komise na nemocenském pojištění se posuzuje v každém kalendářním měsíci zvlášť a zaměstnanec je účasten nemocenského pojištění pouze v měsíci, do něhož mu byl zúčtován příjem ve výši alespoň 3 000 Kč (v součtu za všechna zaměstnání malého rozsahu).

Dle stanoviska Ministerstva vnitra ČR by v případech, kdy zvláštní odměna člena volební komise dosahuje výše alespoň 3 000 Kč, měl obecní úřad evidovat odměnu po částech ve dvou kalendářních měsících, přičemž ani v jednom z měsíců nedojde k dosažení částky, která zakládá účast na nemocenském pojištění a povinnost odvodů pojistného na sociální pojištěn.

Evidence v programu KEO4 Mzdy

Členům volebních komisí je třeba založit nové pracovní vztahy (nelze použít dřívější pracovní vztahy archivní). Datem vzniku je den složení slibu a členství v komisi zaniká zpravidla dnem ukončení činnosti komise, tj. patnáctý den po vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí.

Pokud bude členovi komise zúčtována odměna jednorázově, nastavte na odměně stálé platnost pouze v rozmezí daného měsíce, ve kterém bude odměna zúčtována.

V případě, že bude odměna zúčtována ve více měsících, můžete buď:

  • zadat do programu odměnu stálou v plné výši a v každém měsíci (v „Měsíční evidence“ - „Odměny z dohod/funkční odměny“) upravit výši měsíční odměny na skutečně zúčtovanou částku nebo
  • zadat dvě na sebe navazující odměny stálé s platností pro dané měsíce.

Stanovisko MVČR k odměňování členů okrskových volebních komisí