ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
3. 12. 2019

KEO4 1.6.8 – Příjmové agendy

 • Nejen na základě novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, jsme připravili do této verze několik novinek.
 • Přidali jsme novou akci pro hromadné ukončení stávajících povinností a vytvoření nových (Povinnosti / Poplatkové / Akce / Ukončit povinnost a pořídit novou).
  • To využijete zejména na přelomu roku, kdy na základě novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, bude nárok na sníženou sazbu poplatku za psa možné uplatňovat pouze u poplatníků starších 65-ti let, pokud obecně závazná vyhláška nestanoví jinak.
   Na základě této změny budete potřebovat změnit poplatkovou povinnost u poplatníků, kteří v roce 2020 budou starší 65-ti let a dosud platili poplatek za psa v plné sazbě tak, aby nově platili již zmíněnou sníženou sazbu, a zároveň (pokud nebude v obecně závazné vyhlášce stanoveno jinak) budete měnit povinnost i u poplatníků, kteří až do roku 2019 platili již sníženou sazbu, ale z důvodu toho, že v roce 2020 ještě nebudou starší 65-ti let, budou znovu poplatek za psa platit v plné výši.
   Doporučený postup:
  • Nejprve si v číselníku Ceník a Typy příjmu vytvořte nový typ poplatku pro poplatek za psa ve snížené sazbě.
  • Potom běžte do nabídky Povinnosti / Poplatkové – a vyfiltrujte si všechny povinnosti za psa v plné výši u poplatníků starších 65-ti let (Filtr – Datum narození od – do).
   Pro jistotu se přesvědčte, zda již nemáte u těchto povinností vytvořeny předpisy na rok 2020. Pokud ano, tak je smažte.
  • Podobný postup v nabídce Povinnosti / Poplatkové použijete i pro vyfiltrování všech povinností ve snížené sazbě u poplatníků, kteří v roce 2020 ještě nebudou starší 65-ti let (Filtr – Datum narození od - do).
   V případě, kdy poplatek v základní sazbě rozdělujete na další kategorie: např. Pes v RD, Pes v bytě, a zároveň budete mít zavedeno více kategorií i pro sníženou sazbu: např. Pes v RD – starší 65 let, Pes v bytě – starší 65 let, tak budete vybírat vždy jen jeden, konkrétní typ příjmů (např. Pes v RD).
   Stejně tak budete postupovat i v případě, kdy v obecně závazné vyhlášce máte různé sazby poplatku dle počtu psů (1. pes v RD, 2. a další pes v RD,...), a zároveň stejné množstevní rozlišení budete mít zavedeno i u typu příjmů se sníženou sazbou (1. pes v RD – starší 65 let, 2. pes v RD – starší 65 let). V praxi to bude znamenat, že pokud máte 1. pes v RD, a nově zavedete typ příjmu sníženou sazbu 1. pes – starší 65 let, tak budete v tomto kroku vybírat právě pouze tento typ povinností (1. pes v RD).
  • Vyfiltrované povinnosti hromadně označte, spusťte akci „Akce / Ukončit povinnost a pořídit novou“ a vyberte z číselníku nový typ příjmu (např. pro původní povinnost Pes v RD, vyberu novou povinnosti „Pes v RD – starší 65 let).
   Pokud chcete z původních povinností zkopírovat původní informace (VS, číslo čipu, plátce, SIPO, Poznámka), zaškrtněte volby ve „Zkopírovat z původní povinnosti“.
  • Akcí „Ukončit povinnost a pořídit novou“ budou původní povinnosti ukončeny a nové povinnosti vzniknou ke dni následujícímu po datu ukončení povinnosti.
 • Na základě základě novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, dochází i k další změně ve správě místních poplatků, a to ke zrušení „Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt“ a „Poplatku z ubytovací kapacity“, a jejich nahrazení novým poplatkem „Poplatkem z pobytu“.
  I v tomto případě bude třeba ukončit existující aktivní povinnosti těchto typů příjmů a založit nové.
  Doporučený postup:
  • Nejprve si nastavte, aby se vám staré typy příjmů již nenabízely: běžte do Číselníky / Typy příjmů a u „poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt“ a „poplatku z ubytovací kapacity“ zrušte zatržíko „Aktivní“.
  • V číselnících Příjmová řada, Typy příjmů a Ceník si založte nový typ poplatku „Poplatek z pobytu“. Jedná se o poplatek dle daňového řádu.
   Pro správné fungování tohoto poplatku je nezbytné na číselníku Příjmová řada zatrhnout: „Negenerovat přepisy automaticky“ a „Vytvářet i nulové předpisy“.
   Kontroly v tomto případě u povinností „Poplatek z pobytu“ nekontrolují, zda jsou či nejsou vytvořené předpisy a předpisy lze vytvářet i s nulovými částkami.
   Periodu – cyklus tohoto poplatku zadáte na číselníku Typy příjmů dle periody splatnosti, kterou máte uvedenou v obecně závazné vyhlášce.
  • Poté v nabídce Povinnosti / Poplatkové vyfiltrujte všechny povinnosti „Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt“ a „Poplatku z ubytovací kapacity“ a zkontrolujte, zda vyfiltrovaní poplatníci budou nadále platit „Poplatek z pobytu“.
   Pro jistotu se i přesvědčte, zda již nemáte u těchto povinností vytvořeny předpisy na rok 2020. Pokud ano, tak je smažte.
  • Pomocí akce „Ukončit povinnost a pořídit novou“ všechny vybrané povinnosti ukončíte a založíte nové - „Poplatek z pobytu“.
   Pokud chcete z původních povinností zkopírovat původní informace (VS, číslo čipu, plátce, SIPO, Poznámka), zaškrtněte volby ve „Zkopírovat z původní povinnosti“.
  • Pro nové poplatníky, kteří budou mít povinnost platit tento poplatek, novou povinnost založíte obvyklým způsobem.
  • Lišit se ale bude vytváření předpisů. U „Poplatku z pobytu“ nebudete vytvářet předpisy dopředu, ale budete je vytvářet ručně na konkrétní období a konkrétní částku až v okamžiku, kdy poplatník poplatek uhradí v pokladně/bance či splní povinnost hlášení, kdy vám oznámí částku, ve které má poplatek odvést (máte-li ve vyhlášce stanoveno).
  • Vytvářet budete i nulové předpisy, v případě, kdy poplatník oznámí, že v daném období, neměl žádné ubytované hosty.
  • Vytvoření předpisu při splnění hlášení:
   - v okamžiku, kdy víte, v jaké částce má být předpis vytvořen, u konkrétního poplatníka v záložce Předpisy/Nový/Jednorázový předpis ručně ho vytvoříte a na položce předpisu upravíte částku tak, aby byla v oznámené výši.
   Při úhradě v pokladně/bance se vám předpis nabídne k úhradě.
  • Vytvoření předpisu v okamžiku úhrady:
   Pokud se výši předpisu dozvíte až v okamžiku úhrady v pokladně/bance, přes Nový/F4/v okně „Předpisy – úhrada“ stiskněte tlačítko Nový. Zadejte jméno poplatníka a typ příjmu „Poplatek z pobytu“. V případě, kdy vybraný poplatník má již povinnost založenou, automaticky se vám zobrazí. V opačném případě ji založte.
  • Doplňte „Období“, na které je předpis vytvářen, zadejte odpovídající data UUP/UZP a datum splatnosti (automaticky se předvyplní dnešní datum), a v zobrazeném formuláři předpisu na položce upravte částku tak, aby byla v odpovídající výši a uložením předpisu se tento automaticky nabídne k úhradě.

Ostatní novinky:

 • Při úhradě poplatku v bance / pokladně jsme zjednodušili postup pro vytváření nového poplatku.
 • Předpisy – zpřehlednili jsme nabídku Akce. Nově jsou jednotlivé druhy likvidací pod nabídkou „Likvidace“.
 • Platební výměry – nyní lze při vytváření zadat i Datum vystavení do minulosti.
 • Vyúčtování - v případě, že je více položek vázaných na jedno měřidlo a nepřekrývají se platností, rozdělí se mezi ně do vyúčtování spotřebované množství. Využijete např. když budete mít k jednomu měřidlu vázanou položku vodného a stočného a v průběhu roku vznikne k vodnému i stočnému položka nová (např. s novou cenou, typem daně, sazbou DPH,...).
 • Do číselníku Typy příjmů jsme přidali příznak „Aktivní“. Typy příjmů, které už nepoužíváte, si v detailu Typu příjmu odškrtněte a při pořízení povinností, předpisů se nebude tento Typ příjmu nabízet.
 • Přidali jsme parametr (Parametry / Základní), díky kterému můžete určit, zda složenky budete tisknout s adresou trvalého pobytu nebo s adresou doručovací.
  V případě, kdy doručovací adresa na kartě poplatníka nebude uvedena, složenka se bude tisknout s adresou trvalého pobytu.
 • V tisku faktur z příjmových agend se u zaúčtovaných předpisů „Datum vystavení dokladu“ načte z „Datum vystavení“ na účetním dokladu v Účetnictví.
 • SIPO – program kontroluje a nepovolí úhradu zálohy v pokladně/bance v případě, kdy záloha je zahrnuta v dávce SIPO.
  U ostatních typů předpisů tato možnost zůstává nedotčena a předpis zahrnutý v dávce SIPO lze uhradit pokladnou/bankou bez problémů
 • SIPO – původní název stavu dávky SIPO „Zaplaceno“ byl nahrazen novým „Platby načteny“.