ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
4. 5. 2021

Insolvenční řízení a uplatnění pohledávek

Insolvenční řízení je poměrně málo používanou, ale velmi důležitou součástí vymáhání nedoplatků na místních poplatcích.
Jak vyplývá z ustanovení §109 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona, přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení bývá v podstatě jediným způsobem, jak zajistit, že splacení pohledávky dlužníkem, který se dostal do situace, kdy není schopný splácet své dluhy, bude zabezpečeno.

V insolvenčním řízení insolvenční soud rozhoduje o tom, zda dlužník je skutečně v úpadku a vydává „Rozhodnutí o úpadku“.

Úpadkem se rozumí stav, kdy dlužník má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit – dlužník je v platební neschopnosti. Nebo dlužník má více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku – dlužník je předlužen.

Účelem insolvenčního řízení je hromadně vyřešit všechny dluhy dlužníka za účasti všech věřitelů, soudu a insolvenčního správce tak, aby se dosáhlo spravedlivého uspokojení všech pohledávek nebo alespoň poměrné části z nich.

Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný a dlužníka v něm lze dohledat podle jména, příjmení a rodného čísla (fyzické osoby), či dle názvu nebo identifikačního čísla (právnické osoby a firmy). Formulář přihlášky i postup je volně ke stažení na stránkách www.justice.cz

Lhůta pro přihlášení pohledávek začíná běžet vydáním rozhodnutí o úpadku, kdy účinnost rozhodnutí nastává zveřejněním v insolvenčním rejstříku.

Obecně lhůta k podání přihlášek činí 2 měsíce. Je-li však rozhodnutí o úpadku spojeno s rozhodnutím o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek pouze 30 dnů.

Které pohledávky lze přihlásit do insolvenčního řízení

Pro správce poplatku je velmi důležité rozlišit, které nedoplatky může v insolvenčním řízení přihlásit, a které je nutné uplatnit jiným způsobem. Pro toto rozhodování je důležitý okamžik vzniku pohledávky a datum rozhodnutí o úpadku.

Pohledávky, které vznikly před vydáním rozhodnutí o úpadku, jsou právě těmi pohledávkami, které je nutné přihlásit ve stanovené lhůtě do insolvenčního řízení.

K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a v insolvenčním řízení se neuspokojují. Uspokojení těchto pohledávek, které nebyly přihlášeny, je po skončení insolvenčního řízení prakticky vyloučeno.

Kdy kontrolu v insolvenčním rejstříku provést

Z důvodu poměrně krátkých lhůt k přihlášení nedoplatků, se doporučuje provádět hromadné ověření poplatníků nejméně jednou za 15 dní.

U poplatníků, u kterých zjistíte, že jsou v insolvenci, bude na základě aktuálního stavu jejich insolvenčního řízení nutné posoudit jejich předpisy, k nim vytvořené platební výměry, exekuce (nebo vytváření nových) i případné platby.

Předpisy

U předpisů budete rozhodovat, které a kdy přihlásit do insolvenčního řízení. V případě, kdy do insolvence přihlášeny být měly, ale již uplynula lhůta, kdy to mohlo být provedeno, mějte na paměti, že takové nedoplatky již pravděpodobně nebude možné vymáhat.

Platební výměry

Před vytvořením platebního výměru nebo hromadného předpisného seznamu, ale také u již vytvořených platebních výměrů poplatníka v insolvenci, je důležité si kontrolovat, zda insolvence nebyla již řešena konkurzem, oddlužením či reorganizací.

Jak bylo zmíněno výše, pokud bylo insolvenčním soudem povoleno „Oddlužení“ a dlužník je osvobozen od placení neuspokojených pohledávek, nebudete moci nepřihlášené pohledávky vymáhat. Byl-li úpadek řešen „Konkurzem“, nepřihlášené pohledávky sice nezanikají, ale v jejich vymáhání budete moci pokračovat až po ukončení konkurzu, v případě, kdy insolvence dlužníka je řešena „Reorganizací“, nepřihlášené pohledávky zanikají a vy je již nemůže vymáhat.

Exekuce

Další situací, kdy je nezbytné ověřit, zda poplatník je či není v insolvenčním řízení, je exekuce. Vydání rozhodnutí o úpadku veškeré exekuce přerušuje. To znamená, že platby již nestrhává exekutor, ale splátky jdou do insolvence.

V případě, kdy dlužník získá v insolvenčním řízení osvobozující usnesení, veškeré exekuce, jejichž předmětem je vymáhání pohledávek vzniklých před rozhodnutím o úpadku, bez ohledu na to, zda byly či nikoliv přihlášeny do insolvenčního řízení, se zastavují.

Platby

Insolvenční řízení se týká i započítávání plateb a přeplatků. Platby učiněné dlužníkem po účinnosti rozhodnutí o úpadku, lze použít pouze na pohledávky, které vznikly až po vydání rozhodnutí o úpadku. Na pohledávky, které vznikly před rozhodnutím o úpadku, tyto úhrady použít nelze. Stejné pravidlo platí i pro započítání případného vzniklého přeplatku.

Zároveň vratitelný přeplatek pohledávky, která vznikla nejpozději den před rozhodnutím o úpadku, lze použít pouze na úhradu nedoplatků, které vznikly až po rozhodnutí o úpadku.

Způsob kontroly a zjištění poplatníků evidovaných v insolvenčním rejstříku v modulu KEO4 Příjmové agendy

Správný postup a podrobnější informace, včetně slovníčku pojmů a odkazů na insolvenční zákon a podrobné metodické výklady najdete v dokumentaci.