ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
31. 3. 2021

Mimořádný příspěvek při karanténě (tzv. „izolačka“)

Tzv. „izolačka“ je mimořádný příspěvek, který zaměstnavatel bude vyplácet k náhradě příjmu u zaměstnance, kterému byla v březnu či dubnu roku 2021 nařízena karanténa nebo izolace. Částka příspěvku má kompenzovat snížený příjem během dní, kdy zaměstnanec nemůže z důvodu karantény (nebo izolace) vykonávat zaměstnání. V článku rozebereme legislativní rámec, jednotlivé případy, které v praxi mohou nastat a řešení v programu KEO4 Mzdy.

Legislativní rámec

Na základě zákona č.121/2021 Sb. přísluší zaměstnancům v období od 1.3. do 30.4.2021 mimořádný příspěvek v době prvních 14 dnů nařízené karantény či izolace. Izolací se rozumí oddělení osoby, která onemocněla infekční nemocí (popř. jeví její příznaky) od ostatních osob. Příspěvek nenáleží těm zaměstnancům, kterým byla karanténa nařízena v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí (s výjimkou pracovních nebo služebních cest).

Příspěvek zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den (nejdéle však po dobu prvních 14 dnů) trvání nařízené karantény, a to ve výši 370 Kč. Pokud by však součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhl 90% průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží. Zaměstnanci tedy přísluší příspěvek maximálně v takové výši, která společně s náhradou příjmu činí 90% průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin.

Příspěvek se vztahuje také na zaměstnance pracující na dohody konané mimo pracovní poměr, pokud jsou nemocensky pojištěné. Každý pracovní vztah zaměstnance se posuzuje samostatně. Pokud tedy bude mít zaměstnanec u téhož zaměstnavatele jak pracovní poměr, tak také nemocensky pojištěnou dohodu o provedení práce, a bude-li zároveň v karanténě v rámci obou pracovních vztahů, bude mít nárok na mimořádný příspěvek až 370 Kč za kalendářní den v rámci obou těchto pracovních vztahů.

Řešení v programu KEO4

V období zpracování mezd 2/2021 – 5/2021 je součástí formuláře neodpracované doby zatržítko „Mimořádný příspěvek“. Nastavit jej lze pouze u překážek, které svým trváním zasahují do období 3/2021 - 4/2021. V případě, že je toto zaškrtnuto, dochází automaticky k výpočtu mimořádného příspěvku ke karanténě (izolaci). Pokud se jedná o překážku v práci typu „Karanténa“, automaticky bude zaškrtnuto, u překážky „DPN – dočasná pracovní neschopnost“ odškrtnuto (s možností zaškrtnout) a u všech ostatních překážek v práci není mimořádný příspěvek vůbec k dispozici. Jak nastavit v konkrétních situacích naleznete níže v popisu scénářů, které mohou v rámci zpracování mezd nastat.

Konkrétní scénáře včetně postupů v programu KEO4 Mzdy

1. V březnu byla zaměstnanci nařízena karanténa v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí (s výjimkou pracovních či služebních cest).

V tomto případě zaměstnanec nárok na mimořádný příspěvek ke karanténě nemá.

KEO4 Mzdy: Pracovnímu vztahu pořiďte v měsíční evidenci neodpracovanou dobu s typem překážky „Karanténa“ a odškrtněte „Mimořádný příspěvek“. Zaměstnanci bude vyplacena pouze náhrada za karanténu.

2. Karanténa (izolace) byla nařízena před 1.3.2021, ale v měsíci březnu pokračuje.

Zaměstnanci, kterému byla nařízena karanténa (izolace) před 1. 3. 2021, přísluší příspěvek až od 5. 3. 2021 - tedy od data, kdy nabyl účinnosti zákon č. 121/2021 Sb., a to do konce nařízené karantény nebo do 14. kalendářního dne trvání nařízené karantény. Pokud tedy prvních 14 kalendářních dnů nařízené karantény uplynulo před 5. 3. 2021, nebo před tímto datem skončila karanténa jako taková, zaměstnanci příspěvek nepřísluší.

KEO4 Mzdy: Pokud jste obdobím zpracování v 2/2021, zaškrtněte na překážce v práci „Mimořádný příspěvek“ a proveďte uzávěrku do března. Pokud jste již obdobím zpracování v 3/2021, ukončete původní překážku k 28.2.2021 a pořiďte novou od 1.3.2021. Ve formuláři neodpracované doby vyberte překážku k navázání a zaškrtněte „Mimořádný příspěvek“. Program zohlední začátek původní překážky a vypočítá mimořádný příspěvek za příslušný počet dnů od 5.3.2021 do hranice 14 kalendářních dnů (popř. do konce překážky v práci).

3. Zaměstnanci v karanténě prokázal pozitivní test onemocnění COVID-19.

Pro všechny případy, kdy navazuje izolace na karanténu (např. lékař vystaví e-Neschopenku pro karanténu a ještě v jejím průběhu zašle hlášení o změně na diagnózu COVID nebo dojde ze strany lékaře k ukončení karantény a vystavení nové e-Neschopenky pro onemocnění COVID), platí, že jde o kontinuální sociální událost karantény. Proto se náhrada mzdy spolu s mimořádným příspěvkem vyplatí pouze jednou, v období prvních 14 dnů ode dne, kdy byl zaměstnanec dán do karantény.

KEO4 Mzdy: Pokud bude do programu zadáno pouze jedním záznamem neodpracované doby, postačí zaškrtnout „Mimořádný příspěvek“. Pokud bude nejprve pořízena karanténa a následně (ve chvíli kdy dojde ze strany lékaře k ukončení karantény a vystavení e-Neschopenky pro COVID) i neodpracovaná doba s typem překážka „DPN – Dočasná pracovní neschopnost“, je třeba ve formuláři obě překážky navázat (přes „Předcházející překážka ke spojení“). U nové překážky zaškrtněte „Mimořádný příspěvek“. Program správně posoudí obě překážky jako jednu sociální událost a vyplatí náhradu i mimořádný příspěvek pouze jednou (za prvních 14 dnů ode dne, kdy započala karanténa).

4. Prvních 14 kalendářních dní karantény (izolace) zasahuje jak do března, tak do dubna.

Při výpočtu mimořádného příspěvku je potřeba vždy posuzovat jeho celkovou výši za celou dobu karantény (izolace), resp. za prvních 14 kalendářních dnů jejího trvání, tzn. za březnové i dubnové dny karantény (izolace), ve vztahu k celkové částce 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin za dané období.

KEO4 Mzdy: V tomto případě je jedno, jestli je „Mimořádný příspěvek“ na neodpracované době zaškrtnut již v březnu nebo až v dubnu. Pokud již od začátku víte, že se jedná o karanténu (izolaci) s nárokem na příspěvek, zaškrtnete již v březnu. Program vypočítá v rámci březnových mezd příspěvek, jakožto „zálohu“ a v měsíci dubnu dopočítá jeho celkovou výši (se zohledněním nového průměru pro 2. čtvrtletí).

Pokud zjistíte, že se jedná o karanténu (popř. izolaci) s nárokem na příspěvek až po zpracování mezd za měsíc březen, v měsíci dubnu ukončete původní překážku k 31.3.2021 a pořiďte novou k 1.4.2021 (s tím, že u ní zaškrtnete „Mimořádný příspěvek“ a navážete na původní překážku přes „Předcházející překážky ke spojení“). Program správně spočítá výši mimořádného příspěvku v součtu za oba měsíce.

5. Mimořádný příspěvek u dohod konaných mimo pracovní poměr.

Mimořádný příspěvek ke karanténě se vztahuje také na zaměstnance pracující na dohody konané mimo pracovní poměr, pokud jsou nemocensky pojištěné.

KEO4 Mzdy: Zatržítko „Mimořádný příspěvek“ je na neodpracované době k dispozici i v případě, že se jedná o dohodu o provedení práce (popř. dohodu o pracovní činnosti). Pokud se tedy jedná o nemocensky pojištěnou dohodu (není to ZMR, odměna stálá je sjednaná v částce vyšší než 3 500 Kč, popř. je v daném měsíci odměna vyšší než 3 500 Kč) a v neodpracované době je zaškrtnut „Mimořádný příspěvek“, tak vedle náhrady za nemoc vzniká i u dohod tento příspěvek automaticky. Podmínkou vyplacení náhrady (a příspěvku) je vyplněný harmonogram (aby byl program schopen stanovit, kolik hodin vlivem karantény zaměstnanec neopracoval).

Mimořádný příspěvek ke karanténě a odvod sociálního pojištění

Zaměstnavatel má nárok odečíst si částku, kterou vyplatil zaměstnancům na mimořádném příspěvku při karanténě, od pojistného, které je povinen odvést příslušné OSSZ. A to v případě, že příspěvek vyplatí zaměstnanci nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém příspěvek od pojistného odečetl.

Nárok na odečet od pojistného zaměstnavatel může uplatnit nejpozději do 3 kalendářních měsíců po skončení karantény (izolace). Pokud skončí karanténa (izolace) např. 5. 5. 2021, zaměstnavatel musí nárok uplatnit - příspěvek od pojistného odečíst - nejpozději do 31. 8. 2021 (zaměstnanec má však na příspěvek nárok naposledy za 30. 4. 2021).

Zaměstnavatel uplatňuje odečet příspěvků od pojistného na předepsaném tiskopisu Přehled o výši pojistného (PVPOJ), na kterém zároveň vykáže údaj o počtu zaměstnanců, za které tento odečet uplatňuje (bez ohledu na počet úvazků u zaměstnavatele a bez ohledu na počet případů karantény v daném měsíci), a také úhrn příspěvků, které od pojistného odečítá.

V případech, kdy bude karanténa nařízena většímu počtu zaměstnanců organizace může dojít k situaci, kdy úhrn karanténních příspěvků, bude vyšší než celkové pojistné (pojistné za zaměstnance + pojistné za zaměstnavatele). Potom bude na přehledu vykázána částka pojistného k úhradě v záporné hodnotě. Tato částka se považuje za přeplatek na pojistném a Přehled o výši pojistného se automaticky považuje za žádost o vrácení tohoto přeplatku.

KEO4 Mzdy: Vzhledem k tomu, že dopředu není jasné, kdy organizace přistoupí (pokud přistoupí) k odečtu vyplacených příspěvků od odvodu sociálního pojištění, je v programu ošetřeno následovně:

Pokud při generování příkazu k úhradě program zjistí, že v daném měsíci byl vyplacen mimořádný příspěvek, zobrazí upozornění, na základě kterého si můžete upravit odvod sociálního pojištění ručně. Odvod ošetříte jednoduše tak, že v příkazu k úhradě otevřete detail řádku „Sociální pojištění“ a upravíte částku.

Při vytváření hlášení „Přehled o výši pojistného pro OSSZ“ také proběhne kontrola na to, jestli byl v aktuálním měsíci vyplacen mimořádný příplatek ke karanténě. V případě, že ano, nabídne program možnost načíst na základě vyplacených příspěvků údaje „Počet zaměstnanců s karanténním příspěvkem“ a „Úhrn odečítaných příspěvků“. Pokud možnost automatického zohlednění mimořádných příspěvků nevyužijete, zůstanou obě tyto hodnoty nulové.

Počínaje hlášením za březnové mzdy bude elektronické odesílání probíhat prostřednictvím služby PVPOJ21 implementované na základě podkladů z ČSSZ. Pro zpracování PVPOJ21 programem ALIS-PVS je třeba mít aktualizováno na verzi 6.07.

Zaúčtování mimořádného příspěvku a odvodu sociálního pojištění

Aktualizováno:

S ohledem na aktuálně dostupná doporučení jsme upravili zaúčtování mimořádného příspěvku při karanténě. Místo původní varianty, kdy bylo účtováno obdobně jako u náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, bude nově předpis účtován na 3xx účtech. Na straně MD 336 s analytikou 0299/331 na straně D. U úhrady zaměstnanců zůstává položka stejná jako u náhrady za pracovní neschopnost 5424.

Zaúčtování snížení odvodu na sociálním pojištění následně pořídíte zápisem: částka, o kterou byl odvod snížen mínusem na 336 0299 proti 231 (položka 5424). Pokud by byl odpočet vyšší než povinnost odvodu sociálního pojištění (za zaměstnance i zaměstnavatele), pohledávka by zůstala na účtu 336 AU 0299.