Obecní e-noviny na webu: 4/2013

4 / 2013

15. 4. 2013

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé IS KEO nebo jeho dílčích součástí. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu keo@alis.cz.

Vážení zákazníci,

po březnové pauze vám předkládáme poměrně stručné dubnové vydání zpravodaje. Plátci DPH by měli věnovat pozornost příspěvkům o změnách v pravidlech pro vystavování a uchovávání daňových dokladů a problematice ručení příjemců zdanitelného plnění za nezaplacenou daň.

Z návrhu vyhlášky o schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek, který je ve verzi k připomínkování k dispozici na stránkách MFČR, vyplývá, že bude pro dotčené organizace nutné si nechat schválit účetní závěrku ještě před vlastním vydáním vyhlášky.

Uvádíme přehled novinek v programovém modulu KEO-Majetek 8.02 a předkládáme doporučení k problematice odpisování majetku pro příspěvkové organizace.

Škol se týká informace o úpravě čtvrtletního výkazu P1-04.

Uvolněna do distribuce byla avizovaná verze programu Alis-PVS 4.06.

Protože se zdá, že jaro konečně dorazilo i k nám, pěkně si ho užívejte.

Ing. Oldřich Gabriel

 

Máte aktuální verze IS KEO?


subsystémverze
Účetnictví8.04
Mzdy8.02f
Majetek8.02
Poplatky8.01

ÚČETNICTVÍ

Novinky v KEO-W

Poslední verze KEO-W obsahují mnoho zajímavých novinek. Uvádíme některé z nich:

 • Ověřování nespolehlivých plátců:
  • V novém prvotním dokladu (nebo v detailu) je tlačítko "Spolehlivost" - vyzkoušejte! Ověřuje se DIČ a bankovní účet dle specifikace Finanční správy.
  • Pokud chcete ověřit spolehlivost více subjektů najednou, otevřete formulář Prohlížení-Knihy: pomocí filtru vyberte množinu dodavatelů a potom označte pomocí ShiftF8, F8 a stiskněte "Ověření spolehlivosti".
 • Důležité kontroly (např. nevyrovnané účetní doklady) se provádí ve formuláři Kontroly a servis. Novinka: jednou denně budou tyto kontroly provedeny u každého uživatele. Kontrolují se data jen v aktuálním roce. Negativní výsledky kontrol se zvýrazní jasně žlutou barvou na hlavním formuláři. Je třeba všechny takto zobrazené chyby opravit.
 • Sestavy - Kniha analytických a podrozvahových účtů (Ucu05o) - nyní lze tisknout tuto oblíbenou sestavu i za více měsíců! Vyzkoušejte v levém seznamu měsíců označit myší - táhnout (nebo s pomocí Ctrl+click). Sestava je připravena v tisku na šířku i na výšku.
 • Banka - Tisky - nová sestava 06 Rozúčtování bankovního výpisu.
 • Problematické tiskárny - kdo má problémy s tiskem, nastaví si ve formuláři Parametry-Tisk "Použít nastavení KEO-W - NE"; více v dokumentaci.
 • Aktualizace KEO-W: pokud dojde při stahování aktualizace k výpadku internetu, zobrazí se dotaz, zda aktualizaci opakovat, či přerušit.

Všechny novinky včetně agendy Poplatky najdete zde.

 

Namluvená školení

Viktor Samek

.. nahoru.

Vystavování daňových dokladů po novele zákona o DPH

Technickou novelou zákona o DPH provedenou zákonem č. 502/2012 Sb. byly v návaznosti na směrnici o fakturaci provedeny od 1. 1. 2013 změny v pravidlech pro vystavování a uchování daňových dokladů.

Přehled změn: ...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Návrh vyhlášky o schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek

Ministerstvo financí zaslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh vyhlášky o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Povinnost schvalovat účetní závěrky ve veřejné sféře (některých vybraných účetních jednotek) je stanovena zákonem č. 239/2012 Sb.

Současně je zveřejněno pracovní znění návrhu vyhlášky o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, včetně odůvodnění, které bude upraveno v rámci dalšího legislativního procesu.

Více na stránkách MFČR.

Předpokládaný termín nabytí vyhlášky je červenec roku 2013. Nejenom z tohoto termínu vyplývá, že by bylo vhodnější, či lépe řečeno bude nutné, schválit uzávěrku ještě před vydáním vyhlášky.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň

Institut ručení upravený v zákoně č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty byl od 1. 1. rozšířen o další skutkové podstaty ručení. Podle doplněného par. 109 zákona o DPH:

 • příjemce zdanitelného plnění ručí automaticky za případnou nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud bude v okamžiku jeho uskutečnění poskytovatel zdanitelného plnění nespolehlivým plátce (par. 109 odst. 3),
 • příjemce zdanitelného plnění ručí automaticky za případnou nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud bude úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je zveřejněn správcem daně (par. 109 odst. 2 písm. c).
 • ...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

MZDY

Úprava čtvrtletního výkazu P1-04

Jedná se o řádek 0604 - počet zaměstnanců, kteří pobírají vybrané složky mzdy. Do této složky patří jen ti, kterým jsou tyto příplatky paušalizovány resp. jsou součástí platového výměru, viz výpis z metodického pokynu pro oddíl VI.

Jednotlivé řádky tohoto oddílu se vyplňují ve vazbě na příslušné paragrafy zákoníku práce. Uvede se počet zaměstnanců (v přepočtu na plnou pracovní dobu) pobírající vybrané složky platu k poslednímu dni sledovaného období. Jedná se o zaměstnance, kterým jsou příplatky stanoveny platovým výměrem. ...celý článek.

Milena Zářecká

.. nahoru.

MAJETEK

Verze programu KEO – Majetek 8.02

Ve verzi programu KEO – Majetek 8.02 byly rozšířeny možnosti odpisování a doplněno zadání zůstatkové vyřazovací ceny v Kč.

Přehled novinek:

 • Nové varianty odpisování majetku.
 • Úprava formulářů v souvislosti s novými variantami odpisování.
 • Nová nabídka Změna výpočtu účetních odpisů (1-6-2).
 • Zadávání životnosti u majetku, který byl dooprávkován variantou 7.1.4.
 • Možnost vedení zůstatkové vyřazovací ceny v Kč.
 • Úprava sestav Účetní odpisové plány.

Popis novinek je uveřejněn v metodikách programu KEO – Majetek, viz Popis verze 8.02, včetně odpisování majetku.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Odpisovaný majetek u příspěvkových organizací

Před přechodem na rok 2013 by si příspěvkové organizace, které nedělaly dooprávkování, měly doplnit některé povinné údaje. Dále si příspěvkové organizace můžou si nastavit jiné varianty odpisování. Akce lze provádět pod verzí KEO-Majetek 8.02. ...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

OSTATNÍ

Aktualizace Alis-PVS verze 4.06

 • Opraveno ukončení aktualizace, když je v adresáři programu Java 1.4.
 • Nová služba PDSHL1 - Hlášení k záloze na pojistné na důchodové.
 • Nová služba DPSVD2 - Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně.
 • Dialog pro výběr souboru si pamatuje vybranou cestu.
 • Nový PDF formulář DPH pro 2013.
 • Nový číselník FÚ.

Aktualizaci Alis-PVS provedete přímo z programu Alis-PVS.

Viktor Samek

.. nahoru.

Zprávy Ministerstva financí ČR 2/2013

OBSAH:

 1. Hospodaření příspěvkové organizace.
 2. Dotace ze státního rozpočtu obcím na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů.
 3. Metodický postup k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování.

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (126 kB)

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Internetové aktualizace

KEO-Účetnictví verze 8.04

Reinstalace verzí

8.00, 8.00a, 8.01, 8.01a, 8.01b, 8.02, 8.03

Určeno

Všem organizacím.

Popis změn

Článek

Stáhnout

Internetovou aktualizaci si stáhněte zde: A130401SA._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-Mzdy verze 8.02f

Reinstalace verzí

8.00, 8.00a, 8.00b, 8.00c, 8.00d, 8.01, 8.01a, 8.02, 8.02a, 8.02b, 8.02c, 8.02d, 8.02e

Určeno

Všem organizacím.

Popis změn

 

KEO Mzdy 8.02f, vytvořena dne 12. 4. 2013

 • Úprava výpočtu při hodinové mzdě, zohledňují se i placené svátky.
 • Úprava naplnění řádku 604 výkazu škol P1-04. Při převzetí do informačního systému MŠMT je třeba zdůvodnit (příplatky mimo pracovní smlouvu). Více čtěte zde.
 • Úprava přípravy sestavy M013 do PDF.
 • Doplnění informací do sestavy M903 (údaje po legislativních změnách 2013).
KEO Mzdy 8.02e, vytvořena dne 9. 4. 2013
 • Upravena sestava M420 v sestavách, sjednocení s volbou 4-9. Úprava komunikačního souboru pro mfcr.cz.
KEO Mzdy 8.02d, vytvořena dne 4. 4. 2013
 • Upraveny sestavy pro hlášení o výši pojistného pro ČSSZ (PVPOJ13).
 • Doplněna volba 4-A-1 "Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření PDSHL1.
 • Doplnění záznamů do distribučního číselníku DPROML93.
 • Úprava sestav pro FKSP v případě užití daňového vyrovnání.

Více viz metodiku Jak vytvořit v KEO Mzdy „Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření“, pro II. pilíř důch. spoření.

Stáhnout

A130412MZ._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO Majetek verze 8.02

Reinstalace verzí

8.01h

Určeno

Všem uživatelům.

Popis změn

Viz metodika Popis verze 8.02, včetně odpisování majetku.

Stáhnout

A130404MAJ._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

Vtipy na duben

 

Přijde jelen na bungee-jumping a ptá se:
„Jsem tu správně? Slyšel jsem, že se tu skáče na laně!”

 

Víte, co napadne kohouta, když jeho slepice snese kilogramové vejce?
Že asi rozbije pštrosovi zobák!