Obecní e-noviny na webu: 2/2016

2 / 2016

19. 2. 2016

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

v únorovém zpravodaji vám předkládáme řadu aktuálních informací a odkazů na užitečné materiály. Plátcům DPH doporučujeme metodické pokyny ke zpracování kontrolního hlášení v KEO-W i metodiku k problematice vazeb vedení příjmových agend na kontrolní hlášení. Těm zákazníkům, kterých se týká povinnost předkládat Pomocný analytický přehled (PAP) nebo Pomocný konsolidační přehled (PKP), dáváme na vědomí jejich legislativní rámec pro letošní rok.

Pro uživatele modulu Mzdy KEO4 jsou určena dvě nová videoškolení a článek k problematice exekuce a daňového bonusu. Příspěvkové organizace upozorňujeme na to, jak v programu nastavit parametr pro navýšení základního přídělu do FKSP.

Tak, jako každý rok, jsme na přelomu ledna/února zahájili fakturaci smluvních ročních udržovacích poplatků. Jde o postupný proces a jednotliví zákazníci obdrží fakturu v obdobném termínu, jako v předchozích letech. K fakturám opět přikládáme průvodní informační materiál s avizovaným rozsahem služeb a programových novinek pro rok 2016. Drtivé většině zákazníků již jdou faktury i průvodní materiály v elektronické podobě. Zbývající zákazníky průběžně individuálně oslovujeme s požadavkem na sdělení souhlasu.

Aprílového počasí jsme se dočkali už v únoru – tak si z něj vyberte to, které vám lépe vyhovuje.

Ing. Oldřich Gabriel

 

KEO-W

Novinky v KEO-W Účetnictví

 • DPH – úpravy v Kontrolním hlášení:
  • Tisk protokolu o chybách – pro čtvrtletní plátce zrušena kontrola na existenci daňového přiznání za období 1/2016.
  • Kontrolní hlášení – část B.1. – pokud existuje u jednoho dokladu stejný kód předmětu plnění, ale různé sazby, vstupuje doklad jedním řádkem do části B.1.
  • Kontrolní hlášení – část A.4. a A.5. – pokud je v DIČ jiný kód než „CZ“, tak doklad vstupuje do části A.5.
 • Výkazy – Rozvaha a Výsledovka – upravena tvorba výkazů pro typy organizací 8 a 9, tj. pro podnikatele a neziskové organizace.
 • Výkaz Fin2-12M – nové XML pro rok 2016. Pozor: pokud jste výkaz Fin2-12M již vytvořili, vytvořte jej v nové verzi znovu, aby se vygenerovalo správné XML.
 • Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty - upravili jsme naplňování minulého období.
 • DPH - úpravy ke kontrolnímu hlášení.
 • Výkaz Fin2-12M – nové XML pro rok 2016. Pozor: pokud jste výkaz Fin2-12M již vytvořili, vytvořte jej v nové verzi znovu, aby se vygenerovalo správné XML.
 • Ve verzi 1.10.36 jsme v souvislosti s legislativou pro rok 2016 upravili naplnění výkazů Fin2-12M, Rozvahy a kontrolního hlášení v DPH. ...celý článek.
 • Ve verzi 1.10.21 najdete změny v DPH v souvislosti s kontrolním hlášením a další vylepšení a změny k nové legislativě.  ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Jihočeský kraj - pořízení ORGnumů

V reakci na požadavek Jihočeského kraje na úpravu ORGnumů v předávaných účetních datech vám sdělujeme:

V programu KEO-W pořizujte tyto 6-místné ORGnumy do údaje Akce.

Dosavadní pořízení do údaje Org není možné, protože tento údaj je 4-místný.

Pro export obratů použijte nabídku: Obraty–56 Gg.

Jitka Králová

.. nahoru.

Zpracování kontrolního hlášení v KEO-W Účetnictví

Do 25. února 2016 budou plátci DPH poprvé odesílat kontrolní hlášení.

Postup je popsán v metodice zveřejněné na našich stránkách.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Pomocný analytický přehled (PAP) v KEO-W Účetnictví dle legislativy roku 2016

Obce s počtem obyvatel od 3000 do 9999 vedou PAP podle § 3a technické vyhlášky. V KEO-W účetnictví je potřeba mít v parametrech účetnictví v části „Pomocný analytický / konsolidační přehled“ zaškrtnutý parametr „Zpracovávat výkaz PAP (ÚSC,PO) / PKP (DSO)“.

Obce s počtem obyvatel od 10000 vedou rozšířený PAP. Pro vedení rozšířeného PAPu je nutné mít v parametrech účetnictví v části „Pomocný analytický / konsolidační přehled“ zaškrtnuté parametry „Zpracovávat výkaz PAP (ÚSC,PO) / PKP (DSO)“ a „Rozšířený PAP“.

PO splňující kritéria pro vedení PAP vedou rozšířený PAP. Musí mít v parametrech účetnictví zaškrtnuté parametry stejně jako obce s počtem obyvatel od 10000.

Obce s počtem obyvatel od 3000 do 9999, které nyní vedou evidenci rozšířeného PAPu, si musí zrušit zaškrtnutí parametru „Rozšířený PAP“.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

Pomocný konsolidační přehled (PKP) v KEO-W Účetnictví dle legislativy roku 2016

PKP zpracovávají dobrovolné svazky obcí pouze při splnění kritérií uvedených v § 10 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu. Pro naplnění částí III. a V. výkazu PKP je u prvotních dokladů připraveno pořízení PKP údajů, tzn. IČ partnera u vybraných účtů.

Pro vedení PKP údajů je potřeba v parametrech „Údaje o organizaci“ v právní formě vyplnit „Svazek obcí“ a v parametrech účetnictví v části „Pomocný analytický / konsolidační přehled“ se musí zaškrtnout parametr „Zpracovávat výkaz PAP (ÚSC,PO) / PKP (DSO)“.

Výkaz PKP je roční výkaz a bude se poprvé zpracovávat k 31. 12. 2016.

Některé části výkazu se budou muset naplnit ručně, stejně jako se naplňuje výkaz Seznam účetních jednotek patřících do DKCS.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

Novinky v KEO-W Poplatky

 • Ostatní příjmy - do formuláře běžné faktury jsme přidali údaje Ev. číslo DD a Zláštní DD pro kontrolní hlášení DPH.
 • Ostatní příjmy - v detailu neuzavřeného vyúčtování nyní najdete tlačítko Tisk pro tisk předběžné informace k platbě.
 • Ostatní příjmy - Přehledy - přidali jsme novou sestavu 950 Faktura - 12 splátek.
 • Upravili jsme likvidaci – na podrozvahu a vyřazení (prekluze).
 • Tisk vyúčtování – v případě, že vyúčtování nemá žádnou zálohu, tiskneme místo přeplatek/nedoplatek neutrální výraz „K úhradě“.
 • Upravili jsme sestavy 908a Občané z EO bez poplatku a 908b Poplatky bez poplatníků v EO:
  • Tisk lze spustit jak v záložce Poplatky, tak v záložce Evidence.
  • Nyní se vybírá z číselníku poplatků a zjednodušili jsme okno s výběrem.

Viktor Samek

.. nahoru.

Příjmové agendy a kontrolní hlášení

Pro plátce DPH jsme připravili metodiku popisující návaznost Příjmových agend na evidenci spojenou s kontrolním hlášením.

Přečetěte si: Příjmové agendy a kontrolní hlášení.

Jitka Králová

.. nahoru.

KEO4

Novinky v KEO4 Mzdy

 • V seznamu osobních karet a pracovních vztahů jsme přidali sloupec „Archivní“, aby v případě, že má uživatel vyfiltrované všechny záznamy (aktivní i archivní) na první pohled viděl, které karty jsou již v archivu.
 • Pokud zaměstnanci, kterému v aktuálním měsíci ukončíte pracovní vztah, zbývá nějaký nárok na dovolenou, automaticky vznikne záznam do proplacené dovolené (mzdová složka s příslušným počtem dní).
 • Do programu jsme doplnili novou sestavu M990 Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění.
 • Osobní karty a Pracovní vztahy - nyní je přehlednější výběr aktivních nebo archivních karet.
 • U nových pracovních vztahů se na základě data nástupu a data ukončení (v případě, že je vztah na dobu určitou) automaticky pokrátí nárok na dovolenou, abyste to nemuseli počítat ručně.
 • Osobní karta/Ostatní/Exekuce - přidali jsme zaškrtávátko "Započítat daňový bonus do čisté mzdy pro výpočet měsíční srážky". Sice daňový bonus do čisté mzdy pro výpočet exekučních srážek nepatří, ale přesto na jeho zahrnutí do výpočtu srážek někteří exekutoři a insolvenční správci trvají.
 • Významné zjednodušení v exekucích.
 • Další výraznou novinkou je nový obsah nabídky Archiv a možnost zadat si vlastní analytický účet AU ke každé srážce.

Ing. Martina Gabrielová

.. nahoru.

Nová videoškolení pro KEO4 Mzdy

Zveřejnili jsme nová videoškolení v sekci Podpora:

Jitka Králová

.. nahoru.

Navýšení základního přídělu FKSP na 1,5 % u příspěvkových organizací

Upozorňujeme příspěvkové organizace, že  novelou vyhlášky č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb došlo k navýšení základního přídělu FKSP na 1,5 %. V programu KEO4 Mzdy to nastavíte tak, že v nabídce Parametry/Měsíční parametry organizace vytvoříte nový záznam, ve kterém nastavíte novou hodnotu pro „Procento FKSP/Sociální fond“.

Ing. Martina Gabrielová

.. nahoru.

Exekuce a daňový bonus, roční zúčtování daně

Daňový bonus je definován jako nárok poplatníka daně z příjmů fyzických osob na tzv. daňové zvýhodnění na vyživované dítě, jež převyšuje výši jeho roční daňové povinnosti. Jedná se tedy o zcela samostatný příjem povinného, jenž však není zahrnutý do výslovného výčtu postižitelných příjmů podle §299 občanského soudního řádu. Dle rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 852/2011 ze dne 11. 5. 2012 jej nelze započítat do čisté mzdy povinného pro účely srážek ze mzdy. S ohledem na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 3. 2013 č.j. 1 VSPH 241/2013 jej však lze postihnout jako jinou peněžitou pohledávku ve smyslu ustanovení § 312 a násl. Občanského soudního řádu ve spojení s ustanovením § 52 exekučního řádu. Daňový bonus se ve prospěch takové exekuce srazí celý.
...celý článek.

Ing. Martina Gabrielová

.. nahoru.

Novinky v KEO4 Majetek

 • Zpřístupnili jsme uzávěrku roku 2015.
 • V pořizovacím formuláři můžete využít zkušební kalkulačku účetních odpisů ještě před uložením pořizované karty.
 • Pravidlo pro zobrazování inventárního čísla na sestavách R88a, R80p a R88b, které bylo změněno uživatelem:

 • Příklad: číslo 1 bylo změněno na číslo 2 v období 07/2015. Na výše uvedených sestavách za období 01 až 12/2015 se tiskne číslo 2, za období 01/2015 až 06/2015 se tiskne číslo 1.

Lenka Knápková

.. nahoru.

Novinky v KEO4 Spisová služba

 • Je přesunuto nastavení hlídání termínů vyřízení přijatých dokumentů. Nyní lze zapnout a editovat sledování termínů přímo v modulu Referent. Toto nastavení platí pro konkrétní pracovní místo. Když jsou dokumenty přijaté ve stavu vyřizuje se po termínu, tak se při spuštění modulu Referent zobrazí uživateli informativní hláška a zároveň se dotyčné dokumenty zobrazí červeně v dokumentech přijatých k vyřízení. Termín „vyřídit do“ se v dokumentu doplňuje automaticky dle nastavení v číselníku typu dokumentů nebo ho lze do dokumentu zadat ručně.
 • Správce Spisové služby může nově kromě parametrů editovat i některé číselníky Spisové služby. Týká se to těchto číselníků: Druhy služeb, Druhy zásilek, Skartační režimy, Typy dokumentů, Typy výpisu CzechPOINT a Vzory vypravení.
 • Nyní lze převést přílohu do pdf/A i v rámci žádosti o podpis. Není třeba přerušit proces žádosti.
 • Zřídili jsme nové právo správce Spisové služby. Toto právo může být přiděleno běžnému uživateli Spisové služby. Uživatel s tímto právem může měnit parametry Spisové služby. Tedy může nastavovat parametry Podatelny, měnit heslo pro datovou schránku a e-maily, upravovat společné parametry Spisové služby, parametry pro CzechPOINT, Transakční protokol, VITU a pro Webové služby.
 • Nově si můžete hlídat termín vyřízení přijatých dokumentů. Ve společných parametrech Spisové služby lze zapnout sledování termínů a nastavit, kolik dní předem upozorňovat na vypršení termínu vyřízení. Toto nastavení platí pro celou organizaci. Když jsou dokumenty přijaté ve stavu "vyřizuje se" po termínu, zobrazí se uživateli při spuštění modulu Referent informativní hláška a zároveň se dotyčné dokumenty zobrazí červeně v dokumentech přijatých k vyřízení. Termín „vyřídit do“ se v dokumentu doplňuje automaticky dle nastavení v číselníku typu dokumentů nebo ho lze do dokumentu zadat ručně.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

OSTATNÍ

Odesílání hlášení na OSSZ a FÚ (ALIS-PVS)

Upozorňujeme uživatele programu ALIS-PVS, aby si zkontrolovali, že mají verzi 5.x. Starší verze programu neumožní odeslat nové formáty hlášení (PVPOJ 2016, Kontrolní hlášení atd.).

Jitka Králová

.. nahoru.

Vtipy na únor

 

Chlapík, který dostal výpověď z práce, si dlouho hledal novou, ale žádnou nenašel. Protože měl fištrón, tak ho napadlo, že si založí léčitelskou ordinaci. Před její dveře dal ceduli, na které stálo:
„Vyléčím každou nemoc za 5.000,- Kč, v opačném případě vám dám 10.000,-Kč.“
Jde kolem skutečný doktor a říká si, že to je dobrá příležitost, jak si rychle vydělat peníze, a tak tam jde a říká, že úplně ztratil chuť. Léčitel se zamyslí a říká:
"Sestřičko, přineste vzorek č.14 a kápněte pacientovi kapku na jazyk."
Sestra to udělá, doktor začne prskat a plivat a říká:
"Fuj, vždyť to je benzín."
"Gratuluji, právě se vám vrátila chuť, bude vás to stát 5.000,-Kč."
Rozzlobený doktor zaplatí a odejde. Za 3 dny se vrátí a říká, že se ztratil paměť. Léčitel se hluboce zamyslí a potom říká sestře:
"Sestřičko, přineste vzorek č.14."
"Ale vždyť to je benzín," vyděšeně volá skutečný doktor.
"Gratuluji, právě se vám vrátila paměť, bude to stát 5.000,-Kč."
Hodně rozzlobený doktor zaplatí a odejde. Ale protože mu to nedá, za další 3 dny se vrátí v tmavých brýlích a říká:
"Náhle jsem oslepl."
Léčitel pokrčí rameny a konstatuje:
„No, tak na tuto nemoc opravdu nemám žádný lék, vezměte si 10.000,-Kč,” ale podává mu jen 5.000,-Kč.
Doktor spokojeně převezme peníze, ale hned protestuje:
„Ale vždyť to je jen 5.000,-Kč”.
„Gratuluji, právě se vám vrátil zrak, bude to stát dalších 5.000,-Kč.”

 

Malý komár se právě vrátil ze svého prvního letu a nadšeně vypravuje mamince:
"Mami, mami, to ti bylo prima, mně to tak hezky šlo. Představ si, jak jsem tak letěl, všichni mi tleskali!"