Obecní e-noviny na webu: 3/2018

3 / 2018

28. 3. 2018

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

s blížícím se datem účinnosti evropské směrnice 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) vám sdělujeme další konkrétní informace o našich aktivitách, včetně upřesnění termínů. Podstatnou skutečností je i naše firemní rozhodnutí o zavedení normy ISO 27001 v rámci mezinárodních standardů pro řízení informační bezpečnosti v organizacích – a to ještě v průběhu letošního roku.

Neposílejte nám, prosím, vlastní (či zprostředkované, mnohdy mnohostránkové) návrhy smluv souvisejících s GDPR – vyčkejte na námi připravované znění – děkujeme.

V našich účetních agendách KEO4 a KEO-W jsou akceptovány legislativní změny pro výkaz Příloha pro rok 2018.

Program Evidence hřbitovů byl upraven v souladu s novelou zákona o pohřebnictví. Tisk hřbitovní knihy je umožněn ve volitelných režimech.

Alisáci vám všem přejí pohodové prožití velikonočních svátků a snad i konečně více jarního počasí.

Ing. Oldřich Gabriel

 

LEGISLATIVA

GDPR - pokračování

 • V průběhu dubna vám rozešleme (a na našich stránkách umístíme ke stažení) náš jednostranný dodatek k problematice GDPR ke všem dosud platným smlouvám o poskytnutí užívacích práv. Upravovat znění všech platných smluv by bylo administrativně neúnosné (šlo by řádově o dvě až tři desítky tisíc jednotlivých smluvních případů). Dodatek si pouze přiložíte ke stávajícím smlouvám.
 • Ve stejném termínu nahradíme původní znění smlouvy o poskytnutí užívacích práv novelizovaným zněním, takže nově uzavírané „licenční“ smlouvy budou obsahovat i ty pasáže, které obsahuje dodatek k původním smlouvám.
 • Nejpozději na přelomu dubna/května rozešleme všem zákazníkům, kteří provozují naše programové moduly KEO4 v cloudu (hostované řešení) zcela nové Smlouvy o poskytování hostingových služeb. Ty jsou evropskou směrnicí vyžadovány a zohledňují poskytování výpočetního výkonu, datového prostoru a zálohování na námi zajištěné výpočetní technice. Související procesy si vyžádaly značné investice, proto bude poskytování hostingových služeb rozumně zpoplatněno v závislosti na objemu zpracovávaných dat, který si bude moci každý zákazník ověřit přímo z provozovaných aplikací.
 • Nejpozději koncem dubna (po pracovním setkání našich regionálních obchodních partnerů z celé ČR) uvolníme do distribuce specializované programové moduly GDRP pro KEO-X a KEO4. Ty budou, kromě jiného, zabezpečovat takové funkcionality, které podporují uplatnění práva subjektu na přístup k osobním údajům včetně evidence žádostí, přípravy povinné doprovodné informace pomocí šablony a vlastní výdej dat ve formě PDF tiskového výstupu, dále pak uplatnění Práva na přenositelnost údajů (export do XML) – pouze pro agendy, jejichž zpracování je založeno na souhlasu nebo plnění smlouvy, aplikaci zásad časového omezení a práva na výmaz a logování přístupů do aplikací.

 • ...celý článek.

Ing. Oldřich Gabriel

.. nahoru.

Změny ve výkazu „Příloha“ pro rok 2018 v Účetnictví KEO-W a KEO4

Pro rok 2018 byla novelizována vyhláška č. 410/2009 Sb. z důvodů naplnění požadavků stanovených zákonem č.25/2017 Sb. o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí.

Změna se týká organizací typu ÚSC a DSO a spočívá v odstranění položek „K. Doplňující informace k poskytnutým garancím“ a „L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru. Tyto části jsou nyní definovány v zákonu č.25/2017 Sb. Od roku 2018 se budou vykazovat pouze ročně a to k 31. 12. Nadále budou fyzickou součástí výkazu „Příloha“.

Prakticky tedy tyto části z výkazu „Příloha“ nezmizí. Budou pouze uváděny jako roční údaje ve čtvrtém čtvrtletí roku, kde je bude mít možnost uživatel naplnit. Vyhláškou č.25/2017 Sb. byl upraven vzhled formulářů těchto částí i jejich název. Také byla upravena jejich definice v předávaném XML souboru výkazu „Příloha“ (CV4) do CSÚIS.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Nově se při převzetí subjektů z ARES podle IČO načtou i bankovní účty z daňového portálu.
 • Detail dokladu / záložka DPH – přidali jsme novou funkci Vygenerovat zaúčtování (F9). Při použití této funkce vám program automaticky vygeneruje zaúčtování na syntetický účet 343 a danou analytiku podle číselníku Typu DPH.
 • Sledování obratů pro neplátce DPH: Do účtového rozvrhu jsme doplnili nový sloupec „Sledování obratů“. Zde si zaškrtněte ty účty, na kterých potřebujete obraty sledovat. Sestavy pro kontrolu najdete: Sestavy / Účetní – UC003 Opis deníku a UC010 Přehled pohybů a stavů - vpravo zaškrtněte „Sledování obratů DPH“.
 • V pokladně/bance jsme pro větší přehlednost sloučili záložky „Doklady (F2)“ a „Poplatky (F4)“.
 • V pokladně a vydaných fakturách nyní můžete vyvolat záložku „Položky“ klávesovou zkratkou F7.
 • Při pořízení došlého/vydaného dobropisu jsme doplnili kontrolu na to, aby šel pořídit pouze ze zápornou částkou.

Michaela Slavíková

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

 • Při převodu dat z KEO-W se nyní načítají k vyúčtování i odběrná místa a čísla smluv.
 • Převod dat - ošetřili jsme i likvidace poplatků, které proběhly přímo v účetnictví.
 • Drobné změny a vylepšení v sestavě PA002 Přehled předpisů.
 • Převod dat - několik vylepšení a oprav v převodu vyúčtování.
 • Osobní daňový účet - nová sestava, kterou najdete v nabídce Poplatníci.
 • Na detail předpisu jsme přidali jednoznačný identifikátor JID, který se pro zaúčtování použije jako párovací klíč. Saldokonto nyní úspěšně páruje zaúčtování z Příjmových agend.
 • Změny v zaúčtování a SIPO.
 • Číselník příjmů jsme přejmenovali na Typy příjmů.
 • Ošetřili jsme úhradu a zaúčtování poplatku i pro případ, kdy ještě nebyl vygenerován předpis.
 • Spousta novinek a vylepšení ve filtrech, pohledech, rozšířené možnosti třídění a vyhledávání.
 • Platební výměr - po změně čísla jednacího nebo textu pro odůvodnění se automaticky změny promítnou ve vytvořeném dokumentu.
 • Na fakturu si můžete zapnout QR kód pro usnadnění úhrad klientům.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • Opravili jsme haléřové rozdíly, které v některých případech vznikaly v zaúčtování předpisu v souvislosti s výjimkami v zaúčtování.
 • Ošetřili jsme Evidenční list důchodového pojištění zaměstnanců na rodičovské dovolené.
 • Nad seznam osobních karet jsme přidali tlačítko „Insolvenční rejstřík“, které slouží k hromadnému prověření všech aktivních zaměstnanců, zda mají záznam v insolvenčním rejstříku. Výsledkem kontroly je sestava se zaměstnanci se záznamem v rejstříku.
 • Doplnili jsme automatické operace pro zaúčtování překážky v práci „Indispoziční volno“. Distribuční nastavení je stejné, jako u nadlimitních náhrad za dočasnou pracovní neschopnost. V případě, že chcete výchozí nastavení změnit, upravte si automatickou operaci č. 110, resp. 109 v případě hospodářské činnosti (Číselníky - Zaúčtování - Automatické operace).
 • Opravili jsme tiskovou chybu v sestavě M990 Potvrzení druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • V adresáři se nově při převzetí údajů z ARES přebírají i bankovní účty z daňového portálu.
 • Na výpravně byly upraveny tiskové sestavy pro odeslané zásilky.
 • V evidenci konverzí v modulu Referent se nyní zobrazují pouze povinné údaje, bez možnosti zobrazení detailu konverze. Detail provedené konverze si může zobrazit pouze ten, kdo má na dokument právo.
 • Sjednotili jsme názvy komponent u dokumentu přijatého i vlastního. Název komponenty se vždy přebírá z názvu souboru. 
 • V modulu Úřední deska lze při vytváření dokumentu k vyvěšení hromadně vkládat a tisknout přílohy.
 • Nově si můžete v nabídce Doručenky k převzetí vytisknout hromadně doručenky.
 • V parametrech modulu Podatelna jsme přidali čítač pro časová razítka. Ten za vás hlídá, kolik časových razítek máte aktuálně k dispozici.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO-X

Evidence hřbitovů - tisk hřbitovní knihy

V souladu s požadavky novely zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, jsme umožnili tisk hřbitovní knihy. Tisknout je možné buď kompletní knihu pro vybraný hřbitov, nebo pouze jednotlivé strany (pro vybrané hroby), které je možné později nechat svázat.

Tisk kompletní knihy je dostupný z menu Tisk – Tisk hřbitovní knihy. Zde je možné vybrat hřbitov a případně typy hrobů, pro které bude kniha vytištěna. Kromě vlastní knihy se tiskne ještě titulní strana. Pro tisk titulní strany je třeba zadat do formuláře počet stran knihy. Tisk kompletní knihy je vhodný pouze pro menší hřbitovy.

U větších hřbitovů je vhodnější tisknout v průběhu roku pouze jednotlivé listy knihy – např. pro hroby, do kterých proběhlo nové pohřbení. Tisk stránky hřbitovní knihy je dostupný buď z detailu karty hrobu nebo z menu po použití pravého tlačítka myši na vybraném hrobu. Obsluha zde musí zadat požadované číslo strany (v návaznosti na již vytištěné strany v daném roce). Před vlastním svázáním volných listů se může vytisknout titulní strana - pro tento účel je třeba doplnit celkový počet stran knihy.

Ing. Dana Valešová

.. nahoru.

Vtipy na březen

 

Zákazník vychází před půlnocí z vinárny a na chodníku potká asi tak desetiletého kluka. Povídá mu:
„Nemyslíš, že už bys měl být touhle dobou dávno doma?“
Kluk mu s úšklebkem odpoví:
„Proč bych měl – já ještě nejsem ženatej.“

 

Zaměstnanec si dovolí vznést na poradě připomínku:
„Pane řediteli, my už máme týdně tolik porad a schůzí, že nám nezbývá skoro žádný čas na opravdovou práci.“
„Správná připomínka“, chválí ho ředitel, „na toto téma svolám hned zítra mimořádnou poradu.“