Úvod        

<< Zobrazit obsah >>

Navigace:  »Žádné kapitoly před«

Úvod        

 

KEO4 Ovládání programu

 

Ovládání a uživatelské rozhraní je v KEO4 shodné ve všech modulech. Pokud se chcete seznámit se základním ovládáním programu, věnujte prosím pozornost dokumentaci KEO4 Ovládání programu.

 

KEO4 Majetek - základní rozdělení

 

evidence a odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

evidence podrozvahového majetku

evidence neúčetního majetku

evidence dlouhodobého finančního majetku

 

Dlouhodobý hmotný majetek - stručná charakteristika

 

zejména samostatné movité věci a soubory movitých věcí

doba použitelnosti delší než 1 rok

ocenění převyšuje částku 40 000 Kč

pozemky bez ohledu na výši ocenění/neodpisují se

stavby bez ohledu na výši ocenění

technické zhodnocení majetku, které převyšuje částku 40 000 Kč/účetní období

umělecká díla a předměty bez ohledu na výši ocenění/neodpisují se

poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

drobný hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a oceněním do 40 000 Kč/jednorázový odpis při zařazení

 

Dlouhodobý nehmotný majetek - stručná charakteristika

 

zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software a ocenitelná práva

doba použitelnosti delší než 1 rok

ocenění převyšuje částku 60 000 Kč

technické zhodnocení majetku, které převyšuje částku 60 000 Kč/účetní období

povolenky na emise skleníkových plynů bez ohledu na výši ocenění

poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

drobný nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a oceněním do 60 000 Kč

 

Podrozvahový majetek - stručná charakteristika

 

drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pod stanovenou cenovou hranici

majetek bez vlastnických práv

 

Neúčetní majetek - stručná charakteristika

 

neevidovaný v účetnictví

při pořízení se ihned odpisuje do spotřeby

 

Dlouhodobý finanční majetek - stručná charakteristika

 

zejména cenné papíry, majetkové účasti a podíly

půjčky, úvěry

doba splatnosti nebo doba držení delší než 1 rok

minimální vstupní cenová hranice není stanovena