ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc

Prohlášení o zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Správce osobních údajů

ALIS spol. s r. o., Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa, IČO 00672416, DIČ CZ00672416, Reg. č. C132, Krajský soud v Ústí n. L.

Jaké osobní údaje jsou evidovány

Ve firemním CRM jsou evidovány adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (jméno, příjmení, titul, rejstříková a poštovní adresa, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa, www stránky) a případně další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zdroj osobních údajů

Zdrojem osobních údajů jsou informace přímo od subjektů údajů (z komunikace při uzavírání smluvních vztahů, popřípadě z poptávkových řízení), data od smluvních regionálních obchodních partnerů, veřejně přístupné rejstříky, seznamy, databáze a evidence, www stránky.

Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů kromě těch, které jsou obsaženy v rámci souhlasu subjektu údajů, je jednání o smluvním vztahu, plnění smluvních vztahů, poskytování podpory uživatelům našich produktů, archivnictví vedené na základě zákona, plnění zákonných povinností a ochrana našich práv.

Právní základy pro zpracování

Právním základem pro zpracování je plnění smlouvy, plnění zákonných povinností, oprávněné zájmy a v konkrétních případech souhlas subjektu údajů.

Příjemci osobních údajů

Některé osobní údaje  jsou zpřístupněny regionálním obchodním partnerům prostřednictvím firemního CRM systému. Partneři jsou smluvně vázáni mlčenlivostí a jsou povinni postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. 

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo na na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných údajů a právo na výmaz údajů tehdy, pokud je pro to splněn alespoň jeden z taxativních důvodů.

V případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu, má subjekt údajů kdykoli právo souhlas odvolat.

Správce může za poskytnutí přístupu k osobním údajům požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.